Αυτή η σελίδα θα εμφανίζεται αφού βγει ο χρήστης από το webinar……..Μπορεί να έχει μια φόρμα επικοινωνίας, καταλόγους, ή οτιδήποτε.